Stanovy SK Tatran Šatov z.s.

S T A N O V Y  SK Tatran Šatov,z.s.


 TJ Tatran ŠATOV, vzniklý dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen "občanský zákoník"/, tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu ust. § 3045 odst. 1 občanského zákoníku a přizpůsobuje svůj název a stanovy úpravě občanského zákoníku.


 Těmito stanovami se řídí vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů a volených orgánů spolku. Tyto stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a jsou zveřejněny také na webových stránkách SK Tatran Šatov /www.tatransatov.cz/ 

 I. 

 Název spolku 

Název spolku zní: SK Tatran Šatov, z.s. 


 II.

 Sídlo spolku 

Sídlo spolku je: Šatov 455, PSČ 671 22 

IČO spolku je: 45669571


 III. 

 Účel, poslání a vedlejší činnost spolku 


3.1    SK Tatran Šatov, z.s. /dále jen SK/ je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. SK sdružuje své členy, kteří přijali stanovy SK, společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání SK. 

3.2   SK působí na území Šatova, kde má své sídlo. Členové působí v rámci sportovního soutěžení na území celé České republiky a rovněž v zahraničí, přičemž sportovními soutěžemi se rozumí sportovní akce pořádané jak SK, OFS Znojmo, JmKFS Brno a jejich nadřízenými orgány, tak i dalšími sportovními organizacemi. 

3.3  SK je samostatná, dobrovolná, nepolitická organizace, jejímž účelem je organizace výchovy svých členů – sportovců v rámci sportovního a tělovýchovného procesu na všech výkonnostních stupních. 

3.4  Posláním SK je zejména: 

a/ vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci v zabezpečení výchovy sportovců od sportu rekreačního až po sport výkonnostní. Pro svoji činnost získává nové členy především z řad mládeže; 

b/ dbát o odbornou a mravní výchovu svých členů zaměřenou na reprezentaci SK, demokratickou výchovu svých členů, vést členy k dodržování zdravotnických zásad, udržování čistoty a rozvíjet jejich kulturní činnost; 

c/ vést své členy k sounáležitosti, hrdosti na své klubové symboly a sportovní historii i současnost; 

d/ budovat a udržovat svá sportovní a jiná zařízení a vytvářet tím materiální předpoklady pro svoji činnost; 

e/ zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských zdrojů a za tím účelem vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, spočívající například v organizování kulturních a sportovních akcí, provozování kempu, organizování brigádnické činnosti a v hospodárném využití majetku. 

f/ dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.v místě svého působení, zejména formou veřejně prospěšné a osvětové činnosti.

 IV. 

 Členství, práva a povinnosti členů 

4.1 Řádným členem SK může být fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na pohlaví, vyznání, politické a sociální zařazení, národnost a rasu. 

4.2 Osoba mladší 18 let může žádat o tzv. žákovské členství, jehož podmínkou je písemný souhlas zákonných zástupců takové osoby. Žákovské členství neumožňuje osobám mladších 18 let vykonávat hlasovací právo a být volen do orgánů SK. 

4.3 O přijetí za člena rozhoduje výbor na základě uhrazení členského příspěvku. Uhrazením členského příspěvku žadatel stvrzuje, že se seznámil se stanovami spolku a že s nimi souhlasí. 

4.4 Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

4.5 Členství zaniká následujícími způsoby: 

a/ dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 

b/ úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

c/ prodlením s úhradou členského příspěvku delšího než tři měsíce od uložení disciplinárního trestu pozastavení činnosti; 

d/ vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí výboru o vyloučení člena vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak; 

e/ zánikem spolku. 

4.6  SK vede seznam svých členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, datum narození a r.č., bydliště, telefonní kontakt, příspěvková činnost a označení činnosti v klubu. Seznam členů je neveřejný a je přístupný k nahlédnutí jen členům, na jejich žádost, v sídle SK.

 4.7  Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

4.8 Každý člen obdrží na svou žádost od SK na jeho náklady výpis ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě.

 4.9 Práva řádného člena: 

a/ účastnit se členské schůze a hlasovat na ní; 

b/ volit a být volen do orgánů a jejich prostřednictvím rozhodovat o činnosti; 

c/ se souhlasem svého trenéra /u mládeže do 15 let také se souhlasem rodičů/ se zúčastňovat závodů a soutěží dle své výkonosti; 

d/ podílet se na správě, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům a vyžadovat patřičné odpovědi. 

4.10 Povinnosti člena: 

a/ plnit úkoly vyplývající ze stanov, usnesení a opatření výboru, dodržovat směrnice; 

b/ svým jednáním a chováním, přístupem k tréninkovému procesu a k reprezentaci na všech úrovních přispívat k ideové výchově členů; 

c/ chránit a zachovávat dobré jméno a dbát o dobrou pověst; 

d/ udržovat kázeň a morálku, respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy; 

e/ šetřit a chránit majetek; 

f/ řádně a včas platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky, které souvisejí se členstvím, stanovené výborem. 

 V. 

 Členské příspěvky a poplatky 

 Členské příspěvky 

5.1 Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k SK, jsou nepostradatelnou součástí finančních příjmů a tvoří součást rozpočtu. 

5.2 Každý člen je povinen platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí. Návrh výše členských příspěvků předkládá členské schůzi výbor. 

5.3 Členské příspěvky se platí jedenkrát ročně v hotovosti vždy nejpozději do 20.2. běžného roku. 

5.4 Prodlení s úhradou členských příspěvků se považuje za hrubé porušení členských povinností a po splatném termínu bude částka členského příspěvku navýšena o pokutu 500,-Kč. Po nezaplacení do termínu 28.2. bude členům uložen disciplinární trest, a to pozastavení činnosti v SK. 

 Poplatky 

5.5 Poplatky za užívání majetku tvoří součást rozpočtu. Vybrané poplatky se používají na základě rozhodnutí výboru, zejména k modernizaci a rekonstrukci sportovních a jiných zařízení ve vlastnictví SK i k jiným provozním účelům, stanoveným rozhodnutím výboru. 

5.6 Výši poplatků za užívání majetku /např. sportovišť, výstroje, sportovních pomůcek, pronájem šaten a sociálního zařízení apod. / určuje výbor. 

5.7 Člen, který nesouhlasí s výší poplatků za užívání majetku určenou výborem, je oprávněn podat podnět k přezkoumání přiměřenosti jejich výše ke smírčí komisi. Smírčí komise je povinna o podnětu rozhodnout do 30 dnů ode dne jeho podání. 

5.8 Je-li člen v prodlení s úhradou poplatků za užívání majetku, není oprávněn užívat výhody a oprávnění spojené s placením takových poplatků. 

 VI. 

 Disciplinární řízení 

6.1 Za porušení stanov a vnitřního řádu, směrnic a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň při tréninkovém procesu nebo při samotném sportovním životě, za porušení povinností při výkonu funkce v orgánech , za hrubé porušení sportovní etiky a za jiná porušení povinností členů může výbor uložit jako výchovný prostředek porušujícímu členovi disciplinární trest. 

6.2 Jako disciplinární trest lze členovi uložit některý nebo několik z níže uvedených trestů : 

a/ napomenutí; 

b/ důtku; 

c/ peněžitou pokutu; 

d/ zákaz užívat sportovní zařízení; 

e/ pozastavení činnosti; f/ zákaz výkonu funkce v orgánu; 

g/ vyloučení. 

6.3   Disciplinární trest se ukládá v disciplinárním řízení, zahájeném výborem. Člen , jehož porušení povinností je předmětem disciplinárního řízení, má právo být osobně přítomen při projednávání svého porušení v disciplinárním řízení. 

6.4   Proti rozhodnutí výboru o uložení disciplinárního trestu je člen oprávněn podat do 15 dnů od vydání rozhodnutí výboru odvolání ke smírčí komisi. Smírčí komise rozhodne o odvolání do 30 dnů od podání odvolání. Rozhodnutí smírčí komise je konečné a nelze se proti němu odvolat s výjimkou rozhodnutí smírčí komise, kterým se potvrzuje rozhodnutí výboru o uložení disciplinárního trestu vyloučení. V takovém případě je člen oprávněn se odvolat do 15 dnů od vydání takového rozhodnutí k členské schůzi, která na svém řádném ročním zasedání rozhodne o odvolání člena s konečnou platností. 

 VII. 

 Orgány spolku 

7.1     Orgány SK jsou: členská schůze 

         výbor smírčí komise 

         kontrolní komise 

 VIII. 

 Členská schůze 

8.1   Nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové. Členská schůze se schází alespoň jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává výbor písemnou pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a program zasedání a která musí být vyvěšena na úřední desce /internetové stránky SK/ nejméně 15 dnů před jejím konáním. Výbor svolá členskou schůzi také tehdy, požádá-li o to alespoň 1/3 členů starších 18 let nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení žádosti o její svolání dle předešlé věty, může ten, kdo o její svolání požádal, svolat zasedání členské schůze na náklady SK sám. 

8.2 Do působnosti členské schůze náleží zejména: 

 určit hlavní zaměření činnosti 

 rozhodovat o změně stanov 

 rozhodovat o změně symboliky 

 schvalovat hlavní směry koncepce rozvoje 

 schvalovat zprávy o činnosti a výsledek hospodaření za uplynulé období předkládané výborem 

 schvalovat výši členských příspěvků a poplatků 

 volit a odvolávat předsedu, sekretáře, členy výboru, předsedu a členy kontrolní a smírčí komise 

 rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení 

 rozhodnout o likvidaci SK a realizovat převod majetku na Městys Šatov dle uzavřené smlouvy 

8.3   Členská schůze je schopná se usnášet za účasti nadpoloviční většiny řádných členů. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných řádných členů. Každý řádný člen má jeden hlas. 

8.4 Volba orgánů SK se provádí veřejným hlasováním, nedohodne-li se členská schůze jinak. 

8.5 Při rozhodování o změně stanov a o odvolání člen proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech řádných členů přítomných na členské schůzi. 

8.6 Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího konání. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 

8.7 Není-li členská schůze na svém zasedání schopná se usnášet /není-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů/ může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal a uvedl-li na písemné pozvánce případné konání náhradní členské schůze v tentýž den se zahájením posunutým o 1 hodinu, rozhodnout o konání náhradní členské schůze. Toto náhradní zasedání členské schůze může přijmout usnesení dle většinového hlasování skutečně přítomných řádných členů. 

 IX. 

 Výbor 

9.1 Výbor je statutárním orgánem. 

9.2 Je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy - předsedou, sekretářem, 3 členy výboru. Funkční období členů výboru činí 5 let. 

9.3 Výbor řídí a koordinuje činnost SK v souladu se stanovami a usneseními členské schůze po celé své funkční období. 

9.4 Navenek SK zastupuje předseda společně se sekretářem. 

9.5 Výbor odpovídá za řádné hospodaření, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání SK. Vede a řídí práci v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj. 

9.6 Výbor se schází pravidelně, minimálně jednou v měsíci. Z každé schůze výboru bude vyhotoven písemný zápis, a to nejvýše do 30 dnů.

 X. 

 Povinnosti předsedy 

10.1  Předseda je výkonným členem výboru a statutárním zástupcem SK a společně se sekretářem odpovídá za celkový chod SK. 

10.2  Předseda : svolává a řídí zasedání výboru, kontroluje činnost jeho členů, ukládá úkoly sekretáři, správci a dalším členům výboru; řeší případné spory mezi členy výboru, není-li dán podnět smírčí komisi; schvaluje archivaci veškerých důležitých písemností; na základě rozhodnutí výboru schvaluje veškerý nepovinný styk mezinárodního charakteru; odpovídá spolu se sekretářem za zajištění sportovního styku ve všech oblastech a všeho druhu a za sportovní výsledky všech oddílů; jmenuje a odvolává na návrh výboru vedoucí mužstev a trenéry na všech výkonnostních úrovních. 

 XI. 

 Povinnosti sekretáře 

11.1  Sekretář je výkonným členem výboru a statutárním zástupcem SK pověřeným k přímému řízení SK a společně s předsedou zodpovídá za celkový chod SK. 

11.2 Sekretář : 

 plní úkoly, předané mu výborem prostřednictvím předsedy, je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům , odpovídá za zaměstnance, uzavírá společně s předsedou pracovní smlouvy, řídí činnost zaměstnanců, určuje jejich mzdové prostředky a navrhuje rozpočet; zajišťuje archivaci veškerých důležitých materiálů a jejich skartaci; zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní sportovní styk a aktivně se zúčastňuje vedení sportovních výprav; spoluodpovídá s předsedou za dosahované sportovní výsledky na všech výkonnostních stupních; zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti; vykonává funkci předsedy v případě, že předseda odstoupí ze své funkce nebo je ze své funkce odvolán nebo je výkon jeho funkce pozastaven a to až do doby zvolení nového předsedy či do doby pominutí pozastavení jeho funkce. Dále zabezpečuje a kontroluje výběr vstupného na fotbalových utkáních. 

 XII. 

 Smírčí komise 

12.1 Smírčí komise je orgánem, který rozhoduje na základě podaného podnětu spory mezi členy a mezi členy a orgány SK. Smírčí komise rovněž rozhoduje jako orgán 2. stupně o odvolání člena proti uložení disciplinárního trestu vyloučení. 

12.2 Smírčí komise má 3 členy. Předseda a členové smírčí komise jsou voleni členskou schůzí. Funkční období členů smírčí komise je 5 roků. 

 XIII. 

 Kontrolní komise 

13.1 Kontrolní komise je kontrolní orgán, který provádí kontrolu a přezkušování všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci činnosti SK. Kontrolám ze strany kontrolní komise podléhají všichni funkcionáři i ostatní členové. 

13.2 Kontrolní komise má 3 členy. Předseda a členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí. Funkční období členů kontrolní komise je 5 roků. 

13.3 Na vyzvání kontrolní komise je každý člen a funkcionář povinen se dostavit k jejímu jednání a poskytnout kontrolní komisi úplné a pravdivé vyjádření k projednávané záležitosti, předložit jí požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má k dispozici nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost nutnou k úspěšnému provedení kontroly. 

13.4 Kontroly jsou prováděny periodicky, podle předem stanoveného časového harmonogramu a to každý poslední měsíc v kvartále, celkem 4. ročně pravidelně, a nebo je lze provádět namátkově dle uvážení předsedy kontrolní komise. 

13.5. Zaměřit se zejména na hotovostní pokladny a doklady v souladu s pokladní knihou. A dále kontrolovat pohyby na účtu banky. 

13.6 Na konci zúčtovacího období, v příslušném měsíci, budete provedena pravidelná měsíční kontrola evidence příjmových a výdajových dokladů kempu spolku. 

13.7. Na domácích zápasech bude probíhat pravidelná kontrola výběru vstupného na určených fotbalových zápasech. 

13.8 O výsledku kontroly podává předseda kontrolní komise písemnou zprávu výboru, na jehož zasedání je pravidelně zván a jehož se zúčastňuje bez hlasovacího práva. 

13.9 Pokud z provedené kontroly vzejde podezření ze spáchání trestného činu, je předseda kontrolní komise povinen na toto upozornit orgány činné v trestním řízení, neučinil-li to již dříve výbor. 

 XIV. 

 Společná ustanovení o orgánech spolku 

14.1 Členem orgánu SK může být zvolen pouze člen SK. Po uplynutí funkčního období mohou být členové orgánů zvoleni opětovně i na další funkční období.

 14.2 Všechny kolektivní volené orgány jsou usnášeníschopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí usnesení voleného orgánu se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen voleného orgánu má při hlasování jeden hlas. Při shodném počtu hlasů je rozhodující hlas předsedy orgánu.

 14.3 Členství v kontrolní nebo smírčí komisi je možné pro stejné 3 členy, kteří nemohou být členy jiného voleného orgánu.

 14.4 V případě, že se předseda voleného orgánu nemůže zúčastnit zasedání tohoto orgánu, je povinen ustanovit před plánovanou absencí zastupujícího člena s právem předsedajícího orgánu. Členové volených orgánů, kteří ztratili důvěru členů nebo se dopustili jednání neslučitelného se zájmy SK a nebo s jejich funkcí nebo úmyslným jednáním poškodili majetkové či jiné zájmy, což se považuje za zvlášť hrubé porušení stanov a sami neuznali za vhodné z funkce odstoupit, mohou být orgánem, jehož jsou členy, navrženi k vyloučení z rozhodnutím členské schůze. 

 XV. 

 Právní postavení, majetek a hospodaření spolku 

15.1 SK je spolkem ve smyslu ust. §214 a násl. znění Občanského zákoníku, zapsaným do spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně. 

15.2 Jménem SK jedná výbor a to prostřednictvím předsedy a sekretáře. Veškerá právní jednání v písemné podobě činěná SK vůči třetím osobám stojícím vně SK, musí být podepsána předsedou nebo sekretářem, jinak jsou neplatná.

 15.3 Uzavírání pracovních smluv či dohod s trenéry a cvičiteli jsou v kompetenci předsedy nebo sekretáře po předchozím sválení výborem. Uzavírání pracovních smluv či dohod s pracovníky mimo SK je v kompetenci předsedy nebo sekretáře po předchozím schválení výborem. 

15.4 Prostředky na svou činnost získává SK zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob, z příspěvků od Městyse Šatov, ze státních příspěvků, příspěvků OFS, FAČR, ČUS a dotačních titulů Jihomoravského kraje a NSA, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 

15.5 Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku, naplňujících poslání a cíle spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu spolku.

 15.6 Majetek tvoří vše, o čem je SK povinen podle platných právních předpisů účtovat. Zdrojem majetku jsou : členské příspěvky, pokuty a poplatky příjmy z tělovýchovné, kulturní a sportovní činnosti příjmy z pronájmu majetku příspěvky /dotace/ svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží ostatní dotace všeho druhu příspěvky /dotace/ na činnost od jiných organizací a jednotlivců dary výnosy z hospodárného využití majetku příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jiné příjmy 

15.7 SK má vedený jeden běžný bankovní účet v CZK u Raiffeisenbank, a.s. 

15.8 S finančními prostředky na běžných bankovních účtech je oprávněn disponovat předseda, sekretář a pokladník. Předseda, sekretář a pokladník jsou rovněž oprávněni používat k placení hotovost uloženou v pokladně do výše stanovené výborem a to zejména k nákupu PHM, drobných sportovních pomůcek a dalších drobných výdajů souvisejících s činností SK. 

15.9 Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu uzavírá výbor příslušné pojistné smlouvy, zejména se jedná o pojištění movitých a nemovitých věcí, pokladní hotovosti, o úrazové pojištění a o pojištění pro případ odpovědnosti za případné škody. 

 XVI. 

 Přechodná a závěrečná ustanovení

 16.1 Jakékoliv změny těchto stanov jsou ve výlučné kompetenci členské schůze. 

16.2 Členové , trenéři a funkcionáři mají právo se volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů a to bez vlivu na jejich členství. 

16.3 Člen - sportovec, který vystoupí ze SK /dobrovolně zruší své členství /, aby nastoupil zahraniční angažmá, je povinen uhradit veškeré náklady/výchovné/, které SK vynaložil po dobu jeho členství na jeho odbornou výchovu a přípravu a to bez stanoviska příslušného svazu. Výbor je oprávněn od tohoto upustit, pokud se takový člen vypořádá jinou formou. Toto ustanovení neplatí pro sportovce, jejichž vztah ke SK je založen na smluvním vztahu. 

16.4 SK je na základě rozhodnutí výboru přihlášen do OFS Znojmo, JmKFS Brno, FAČR a ČUS. Tato skutečnost nesmí ohrozit suverenitu, a zasahování výše uvedených organizací do pravomocí SK je nepřípustné. 

16.5 Výbor jedná s organizacemi uvedenými v čl. 16.4 v záležitostech : předkládání výsledků hospodaření a evidence členské základny za účelem získání příspěvků a dotací další jednání na úrovni různých forem spolupráce 

16.6 Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí, která se konala dne 27.ledna 2024.Její jednání je potvrzeno zápisem. Tímto se ruší platnost stanov ze dne 17.1.2016.